गुटी ही साधारणपणे बाळ सकाळी उठल्याउठल्या द्यावी.सर्वप्रथम 5-10 मिनिटे उकळलेल्या पाण्याने सहाण स्वच्छ धुवून घ्यावी.मातृ स्तन्याचे साधारण 10-12 थेंब त्यावर टाकावेत.नंतर उगाळून द्यावयाची द्रव्ये धुवून मग ती त्यात उगाळावी. त्याच उकळत्या पाण्याने स्वच्छ धुतलेल्या चमच्यामध्ये ते दूध घेऊन बाळाला गुटी पाजावी.